การเงิน FOR DUMMIES

การเงิน for Dummies

การเงิน for Dummies

Blog Article

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิหลัก ๆ

ค่าที่ส่งผลให้เกิดกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จมาประกอบกันอาจมีหลายประเภท ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนหลัก ดังนี้: 

และส่วนสุดท้ายส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนสำคัญที่จะบอกคุณว่าบริษัทของคุณมีทุนในการจดทะเบียนเท่าไร ขายหุ้นได้กำไรมากน้อยแค่ไหน และที่ผ่านมาทำกำไรเท่าไหร่ ขาดทุนสะสมแค่ไหน ซึ่งโดยปกติแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นจะเป็นฝั่งที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไร เนื่องจากความยุ่งยากเพราะต้องมีออกหุ้นเพิ่มทุน การซื้อหุ้นคืน รวมถึงการบันทึกกำไรขาดทุนของแต่ละปีหรือไตรมาส

บริการและการให้ข้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้สำหรับประชาชน สถาบันการเงินและองค์กรต่าง ๆ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ข้อมูลสถิติที่สะท้อนกิจกรรมหรือภาวะต่าง ๆ ของภาคเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน และสถาบันการเงิน ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ธปท.

หลักประกันความเสี่ยง เช่น หลักค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน การเงิน หากไม่มีความน่าเชื่อถือก็อาจส่งผลต่อการพิจารณา

กฎหมายในความรับผิดชอบของ ธปท./ กฎหมายที่ ธปท. มีส่วนร่วม

บทความวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายสาธารณะให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงเอกสารเผยแพร่ที่จัดทำขึ้นโดย ธปท.

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน : เข้าถึงปัจจัยทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบในอนาคต ทำให้คุณสามารถวางแผนการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในอนาคต

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับฐานะสินทรัพย์และหนี้สินของภาคสถาบันการเงินที่มีกับภาคเศรษฐกิจ

บางคนไม่รู้จะเก็บเงินเพื่ออะไร ไม่มีเป้าหมายในชีวิตจะทำให้การเก็บเงินของเรา ล่องลอย ไร้จุดหมาย ลองตั้งเป้าหมายดูจะทำให้เราเก็บเงินอย่างมีเป้าหมาย และรู้ว่าต้องเก็บเงินเพื่ออะไร และควรจะเก็บไว้ที่ไหนดี?

– งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นตัวช่วยในการแสดงความเคลื่อนไหว

ความซับซ้อน งบการเงินสามารถมีข้อมูลมากมายและซับซ้อน โดยเฉพาะในองค์กรที่ใหญ่หรือมีกิจกรรมธุรกิจหลากหลาย การทำงบการเงินอาจจะต้องการความเข้าใจในเรื่องการบัญชีและการเงินที่สูง

Report this page